ЈЗУ Универзитетска

Клиника за Ревматологија

Rituximab Tocilizumab Infliximab Etanercept Adalimimab Certolizumab pegol Golimumab Abatacept

Горенаведеното е листа на биолошки лекови кои се одобрени за лекување на ревматоидниот артритис од страна на Европската лига за борба против ревматизмот (EULAR) и Американскиот колеџ на ревматолози (ACR).

Лекарите на Клиниката за ревматологија во третманот на ревматоидниот артритис се водат  упатствата и препораките на релевантните меѓународни здруженија на ревматолози.


Притоа, во првата линија на лекарства за третман на ова заболување претставуваат синтетските лекови кои го менуваат текот на болеста (disease modifying anti-rheumatic drugs - DMARDs) како што се:Постојат строги критериуми за примена на биолошки агенси (biologic DMARDs) во третманот на ревматоидниот артритис кои вклучуваат:За подетални информации во однос на третманот на лица кои боледуваат од ревматоиден артритис Ве упатуваме на Протоколот за лекување на ревматоиден артритис на Универзитетската клиника за ревматологија (кликнете тука).